Şartlar ve Koşullar

Son güncelleme: 29 Kasım 2022

Lütfen kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumu

İlk harfi büyük harfle yazılan kelimelerin aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamları vardır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

Bildirim

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullar ve Siz ile Şirket arasında işleyen sözleşmedir. Bu Şartlar ve Koşullar, tüm kullanıcıların Hizmetin kullanımıyla ilgili hak ve yükümlülüklerini ortaya koymaktadır.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak, bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız, Hizmete erişemezsiniz.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız da Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve Gizlilik haklarınız ve yasaların Sizi nasıl koruduğu hakkında Size bilgi verir. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirketin sahip olmadığı veya kontrol etmediği üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirketin, bu tür web sitelerinde veya hizmetlerinde veya bunlar aracılığıyla sunulan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımı veya bunlara güvenilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak neden olunan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

Ziyaret ettiğiniz herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Son -landırma

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar kaybı, veri kaybı veya diğer bilgiler, iş kesintisi, kişisel yaralanma, Hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya herhangi bir şekilde Hizmetin kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla ilgili gizlilik kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Hizmet ile veya başka bir şekilde bu Şartların herhangi bir hükmüyle bağlantılı olarak kullanılan üçüncü taraf yazılımı ve/veya üçüncü taraf donanımı), Şirket veya herhangi bir tedarikçi bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa ve çözüm yolu temel amacını yerine getirmese bile.

Bazı eyaletler, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya arızi veya sonuçsal zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez, bu da yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Bu devletlerde, her bir tarafın sorumluluğu yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlandırılacaktır.

"OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" Sorumluluk Reddi

Hizmet Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve tüm hata ve kusurlarla birlikte herhangi bir garanti olmaksızın sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Kuruluşları ve onların ve onların ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme ile ilgili tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere, Hizmetle ilgili olarak açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder, ve ticaret, performans, kullanım veya ticaret uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek garantiler. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, Şirket hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer yazılımlarla, uygulamalarla, sistemlerle veya hizmetlerle uyumlu olacağına veya çalışacağına, kesintisiz çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağına veya hatasız olacağına veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilebileceğine veya düzeltileceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez: (1) Hizmetin çalışması veya kullanılabilirliği veya içerdiği bilgiler, içerik ve materyaller veya ürünler hakkında; (2) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (3) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği ile ilgili olarak; veya (4) Hizmetin, sunucularının, Şirket adına veya Şirket adına gönderilen içeriğin veya e-postaların virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olması.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli garanti türlerinin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bir kısmı veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanabilir en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Yasa

Kanunlar, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, bu Şartları ve Hizmeti kullanımınızı Ülkenin yasalarına tabi tutacaktır. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Anlaşmazlıkların Çözümü

Hizmet hakkında herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirket ile iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının zorunlu hükümlerinden yararlanacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluk

(1) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya ABD hükümeti tarafından "terörü destekleyen" ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (2) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan en geniş ölçüde söz konusu hükmün amaçlarını gerçekleştirmek için değiştirilecek ve yorumlanacak ve kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bir hakkın kullanılmaması veya bu Şartlar kapsamındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin istenmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma yeteneğini etkilemeyecek veya bundan sonra herhangi bir zamanda böyle bir ifa talep etmeyecek veya bir ihlalden feragat edilmesi, sonraki herhangi bir ihlalden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

Mütercim Tercümanlık

Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmetimizde Size sunmuş olmamız halinde tercüme edilmiş olabilir. Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, herhangi bir yeni şartın yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu, tamamen Bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilmiş şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bize Ulaşın

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.